Scroll Top

Oprocentowanie i opłaty

Lokaty nieodnawialne

Warunki
Lokata Srebrna Bis
Lokata Szmaragdowa Bis
Lokata Szafirowa Bis
Minimalny wkład 500 zł 500 zł 500 zł
Oprocentowanie stałe 0,2 % 2,4 % 4,45 %
Okres trwania lokaty 1 miesiąc 3 miesiące 6 miesięcy

Dodatkowe informacje:

po upływie okresu umownego lokaty,  środki wraz z odsetkami są przeksięgowywane na rachunek z którego została lokata otwarta lub zostają przeksięgowane na rachunek wskazany przez posiadacza lokaty, a w razie braku dyspozycji przeksięgowane na rachunek techniczny nieoprocentowany

Lokaty odnawialne – oprocentowanie zmienne stanowiące sumę stopy referencyjnej NBP oraz marży Banku.

Warunki
Lokata Błękitna Bis
Minimalny wkład 500 zł
Marża Banku – 1,75 p.p.
Oprocentowanie zmienne* (w stosunku rocznym) 4,25%
Okres trwania lokaty 12 miesięcy

* Wysokość oprocentowania obowiązuje na dzień sporządzenia materiału informacyjnego, tj. na 10.05.2023 r. Zmiana oprocentowania następuje w dniu zmiany stopy referencyjnej NBP. W przypadku, w którym oprocentowanie przyjmuje wartość ujemną wysokość oprocentowania lokaty ustala się na poziomie 0,00 % oprocentowania obowiązującego dla danej lokaty.

Podstawowe stopy procentowe

Warunki
Oprocentowanie
Stopa referencyjna 6,00 %
Stopa lombardowa 6,50 %
Stopa redyskonta weksli 6,05 %