Scroll Top

Jednolity standard kodowania informacji towarzyszących transferom w ramach obsługi niebankowych instytucji płatniczych

W związku z wymogiem realizacji przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych (dalej jako: „Rozporządzenie”) banki oraz niebankowe instytucje płatnicze są zobowiązani do wypełniania obowiązków informacyjnych związanych z przekazywanymi komunikatami płatniczymi. Jest to szczególnie istotne w przypadku transakcji, w których uczestniczą dostawcy usług płatniczych (w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, Dz. U. 2011 nr 199 poz. 1175) niebędący bankami.

Mając powyższe na uwadze, środowisko bankowe we współpracy ze środowiskiem niebankowych dostawców usług płatniczych wypracowało propozycję standardu formatowania oraz kodowania danych o faktycznym płatniku oraz odbiorcy w sposób spójny dla wszystkich uczestników krajowego rynku płatności w Polsce. Dokument pt. „Jednolity standard komunikatów płatniczych wykorzystywany przez banki i niebankowe instytucje płatnicze” stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.

Rozwiązanie opisane w opracowanym dokumencie należy traktować jako tymczasowe. Docelowym rozwiązaniem jest wdrożenie standardu w obrocie krajowym opartym na normie ISO20022, a więc ustrukturyzowanie informacji o płatniku i odbiorcy w komunikacie płatniczym, w dedykowanych polach. Z momentem wdrożenia standardu docelowego, tzw. „rozwiązanie pomostowe” straci moc (z uwzględnieniem ewentualnego okresu przejściowego, ustalonego na dalszym etapie opracowywania standardu docelowego, bazującego na ISO20022).

Przygotowany standard – „Rozwiązanie pomostowe” w załączonej wersji, uzyskał aprobatę ze strony przedstawicieli Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego oraz powstał w ramach wspólnych prac Związku Banków Polskich z Polską Organizacją Niebankowych Instytucji Płatności.